Toggle navigation
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Neijenhof Luyt Advocaten is een maatschap bestaande uit mr R.J. Neijenhof en mr S.Luyt die als zodanig staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34331579.
1.2 Vledder Advocatuur is een eenmanszaak die gedreven wordt door mr drs.I. Vledder en als zodanig staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59588071.
1.3 Neijenhof Luyt Advocaten en Vledder Advocatuur vormen een samenwerkingsverband op basis van kostendeling; zij oefenen gezamenlijk zelfstandig onder de naam: Neijenhof Luyt Advocaten ( hierna te noemen: NL Advocaten), de rechtspraktijk uit.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen zowel ten behoeve van de maatschap Neijenhof Luyt  Advocaten, de tot deze maatschap behorende personen dan wel de ten behoeve van hen werkende personen, als ten behoeve van Vledder Advocatuur als mede ten behoeve van de voor Vledder Advocatuur werkzame personen.
1.5 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over NL Advocaten dient daarvoor tevens gelezen te worden: Neijenhof Luyt Advocaten en/of Vledder Advocatuur.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door NL Advocaten aanvaard.
2.2 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam en kunnen worden geraadpleegd op de website van NL Advocaten: www.nladvocaten.nl.
2.3 Alle aan NL Advocaten verbonden en/of met hen samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Neijenhof Luyt Advocaten dan wel Vledder Advocatuur te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon. De werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 De opdrachtnemer stemt ermee in dat een of meerdere aan het samenwerkingsverband – bestaande uit Neijenhof Luyt Advocaten en Vledder Advocatuur- verbonden advocaten (een deel van) de opdracht uitvoert en/of gedurende ziekte, vakantie of onmogelijkheid om de praktijk uit te voeren uitvoering van de opdracht waarneemt.
3.3 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen bij derden.
3.4 NL Advocaten is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van NL Advocaten worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerd uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens tenminste 6 minuten.
4.2 Er wordt geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.
4.3 De door NL Advocaten gemaakte kosten, zoals griffierechten, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door NL Advocaten ingeschakelde derden, zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door NL Advocaten aan hem in rekening gebracht. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Het uurtarief wordt vermeld op de website van NL Advocaten. Alle bedragen zijn exclusief btw. Het tarief kan te allen tijde gewijzigd worden.
4.5 Er wordt per het einde van elke kalendermaand door NL Advocaten gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden.
4.6 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.7 NL Advocaten is gerechtigd tot zekerheid betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
4.8 NL Advocaten behoudt zich het recht voor – bij uitblijven van betaling van het onder 4.7 genoemde voorschot dan wel – bij uitblijven van tijdige betaling van de onder 4.7 genoemde factuur – de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken.
4.9 NL Advocaten is gerechtigd gelden die zij onder zich houdt ten behoeve van de opdrachtgever te verrekenen met gelden die opdrachtgever verschuldigd is ter zake een door NL Advocaten aan opdrachtgever gestuurde en door opdrachtgever onbetaald gelaten factuur. Aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever houdt in dat opdrachtgever met verrekening akkoord gaat.

Aansprakelijkheid

5.1 Neijenhof Luyt Advocaten en Vledder Advocatuur hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Neijenhof Luyt Advocaten en Vledder Advocatuur hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan personen en/of zaken.
5.2 De aansprakelijkheid van de advocaten van NL Advocaten en voor diegenen die voor NL Advocaten en/of de aan NL Advocaten verbonden advocaten werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt.
5.3 De aansprakelijkheid van de advocaten van NL Advocaten en van degenen die voor NL Advocaten en/of de aan NL Advocaten verbonden advocaten werkzaam zijn voor schade aan personen en/of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
5.4 Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid niettemin vast staat is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief btw) dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000, – (exclusief btw). Bij aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een maximum van € 1.000, -(exclusief btw).

Stichting beheer derdengelden

6.1 NL Advocaten kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Dergelijke gelden worden gestort op het rekeningnummer 43.38.44.558 van ABN AMRO t.n.v. de Stichting Derdengelden Neijenhof Luyt Advocaten.

Vaststelling identiteit

7.1 NL Advocaten is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

Slotbepalingen

8.1 NL Advocaten werkt met inachtneming van de Gedragsregels die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).
8.2 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot mr S. Luyt die ervoor zorg draagt dat de klacht op adequate wijze in behandeling wordt genomen. De interne klachtregeling, die op verzoek toegezonden wordt, is van toepassing.
8.3 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en NL Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 9 mei 2017

Kantoorklachtenregeling Neijenhof Luyt Advocaten

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Neijenhof Luyt Advocaten en de cliënt.
2. Iedere advocaat van Neijenhof Luyt Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Neijenhof Luyt Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr S. Luyt, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »